Volně dostupné zdroje

České

Název databáze Obor Popis
Knihovny.cz všeobecné Portál pro prohledávání fondů desítek českých knihoven současně. Jeho prostřednictvím můžete prohledávat miliony záznamů knih, odborných článků, CD a dalších dokumentů. Na portálu se můžete přihlásit svými údaji ke čtenářskému kontu a provádět objednávky a rezervace.
Česká národní bibliografie všeobecné Ucelený zdroj bibliografických záznamů o informačních pramenech, vycházejících na území naší republiky. Obsahuje následující databáze: České knihy, Články v českých novinách, časopisech a sbornících, Disertace, Jmenné autority, Periodika vydávaná na území ČR, Speciální dokumenty a Zahraniční bohemika.
ANL články všeobecné Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících.
Theses.cz všeobecné Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací.
ASEP - publikační činnost Akademie věd ČR všeobecné Eviduje publikační činnost pracovníků Akademie věd ČR.
Google Scholar všeobecné Vyhledávač odborných a vědeckých textů.
NUŠL - Národní úložiště šedé literatury všeobecné Projekt Národní technické knihovny v Praze. Jedním z cílů projektu je vytvořit rozhraní pro vyhledávání nepublikovaných a polopublikovaných publikací.
Národní knihovna ČR všeobecné Báze Národní knihovny České republiky.
Biografie Těšínského Slezska Slezsko Elektronický biografický slovník Těšínského Slezska - Elektroniczny słownik biograficzny Śląska Cieszyńskiego.
Geobibline geografie Geografická bibliografie ČR online - databáze dokumentů, které se věnují českým geografickým reáliím.
Manuscriptorium rukopisy Databáze vzácných rukopisů, starých tisků a map je výsledkem digitalizačního projektu historických dokumentů na území ČR a Evropy. U dokumentů, které byly digitalizovány, jsou online dostupné i jejich obrazové kopie.
Medvik, BMČ lékařství, zdravotnictví Bibliographia medica Čechoslovaca a databáze Medvik obsahují bibliografické záznamy o lékařství, zdravotnictví a příbuzných oborech. Záznamy o primárních dokumentech jsou zpracovávány od roku 1977 do současnosti. Zahrnuje také tezaurus MESH - řízený slovník termínů z biomedicíny, vytvářeného od roku 1969 americkou Národní lékařskou knihovnou.
Pedagogická bibliografická databáze pedagogika Obsahuje anotované bibliografické záznamy článků a monografií (české i zahraniční) s pedagogickou problematikou.
Portál Vojtěch Martínek literatura Portál o životě a díle významného spisovatele Vojtěcha Martínka, obsahuje informace o autorovi a volně dostupné e-knihy.

 

Zahraniční

Název databáze Popis
BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Vyhledávací program zaměřený především na akademické zdroje s otevřeným přístupem. 70 % indexovaných dokumentů je přístupných v plném textu.
DART-Europe Portál pro přístup k více než 600 000 vysokoškolským pracím na 586 univerzitách ve 28 evropských zemích. Databázi spravuje University College London.
Deutsche digitale Bibliothek Německá digitální knihovna zpřístupňuje národní kulturní dědictví uchovávané asi ve 30 0000 německých kulturních a vědeckých institucích. Zachycuje více než 18 mil. digitálních objektů.
DiVa Portál umožňující přístup k výzkumným publikacím a vysokoškolským pracím ze 40 univerzit a výzkumných institucí ve Skandinávii. Vznikl v roce 2000.
DOAJ DOAJ - Directory of Open Access Journals.

Electronic Theses Online Service - EthOS

Databáze obsahuje asi 400 000 záznamů doktorských prací z Velké Británie z více než 120 institucí, z toho asi 160 000 je v plném textu. Buduje British Library.
ERIC Education Resources Information Center - rozsáhlý online zdroj z oblasti vzdělávání: bibliografické záznamy článků z více než 1,3 mil. zejména recenzovaných časopisů, knih, konferenčních sborníků, vědeckých a vzdělávacích materiálů. Součástí databáze ERIC jsou také výběrové plné texty článků a dalších publikací.
Evropská knihovna Evropská knihovna poskytuje centrální přístup k online katalogům a digitálním sbírkám evropských národních knihoven. Umožňuje najednou vyhledávat ve fondech více než 20 národních knihoven. Prostřednictvím Evropské knihovny je možno se dostat buď k digitalizovaným zdrojům, nebo k bibliografickým odkazům na jednotlivá díla.
EZB - Elektronische Zeitschriftenbibliothek [Universität Regensburg] Přístup k plnotextovým elektronickým časopisům (pouze volné zdroje - zelená tečka).
Karlsruher Virtueller Katalog -KVK Virtuální souborný katalog německých, švýcarských a dalších zahraničních knihoven.
Open Access Theses and Dissertations - OATD Zachycuje téměř 3 mil. vysokoškolských prací z více než 1000 univerzit a výzkumných institucí z různých zemí v plném textu. Původně obsahoval pouze práce amerických univerzit.
Open Gray Bibliografická databáze obsahuje více než 800 000 záznamů šedé literatury vytvořené v evropských zemích. Obsahuje nepublikované nebo polopublikované dokumenty, např. materiály z konferencí, vysokoškolské práce atd.
Portál GetInfo Portál zejména pro oblast techniky a přírodních věd. Pokrývá asi 170 mil. dokumentů. Umožňuje souběžné prohledávání mnoha odborných databází, nabídek vydavatelů a katalogů knihoven. Portál buduje Technische Informationsbibliothek v Hannoveru, která plní funkci ústřední knihovny v Německu pro oblast techniky, architektury, chemie, informatiky, matematiky a fyziky.
PQDT Open Přístup k plným textům vysokoškolských prací s otevřeným přístupem. Produkt firmy ProQuest.
PubMed Tento zdroj zpřístupňuje miliony záznamů biomedicínské literatury z databáze MEDLINE, Life Science časopisů a e-knih. PubMed citace a abstrakta zahrnují pole biomedicíny a zdraví, část oblasti přírodních věd, behaviorální vědy, chemické vědy a bioinženýrství. Záznamy mohou obsahovat linky na plný text.
Science.gov Portál prohledává 60 databází a více než 2 200 webů vědeckých federálních institucí USA.
WorldWideScience.gov Brána prohledává asi 100 databází ze 70 zemí. Prohledává také databázi České Akademie věd.
Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě