Ochrana oznamovatelů

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace (dále jen „MSVK“), se sídlem Prokešovo náměstí 1802/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 00100579 jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) má zaveden vnitřní oznamovací systém, který podrobněji specifikuje interní směrnice o vnitřním oznamovacím systému a ochraně oznamovatelů (dále jen „směrnice“).

MSVK v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) zákona vyloučila přijímat oznámení od oznamovatelů, kteří pro MSVK nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci MSVK, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření.

Oznamovatel má právo prvotní volby, zda pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém MSVK, externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/)  nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému MSVK.

Dle definovaných podmínek ve směrnici se oznámení podává:

 • ústně (osobně) příslušným osobám;
 • písemně na adresu:
  jméno příslušné osoby
  Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
  Prokešovo náměstí 1802/9
  Moravská Ostrava
  702 00 Ostrava;
  Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "NEOTVÍRAT".
 • telefonicky příslušným osobám;
 • elektronicky na e-mailové adrese: ochranaoznamovatelu@msvk.cz

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V podmínkách MSVK je stanoveno více příslušných osob, které přijímají oznámení v následujícím pořadí:

1. Ing. Andrea Szczypková, 605 752 433, ochranaoznamovatelu@msvk.cz
2. Ing. Renáta Davidová, 605 750 344, ochranaoznamovatelu@msvk.cz

 

Datum poslední aktualizace: 27.07.2023
Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě