Knihovní řád a ceník služeb

Plné znění  Knihovního řádu a Ceníku služeb

Výtah z knihovního řádu:

MSVK umožňuje registrovanému uživateli s platným průkazem a zaplaceným registračním poplatkem prezenční i absenční výpůjčky dokumentů. Poskytuje také meziknihovní výpůjční službu a zásilku publikací domů, nabízí možnost samoobslužného skenování i kopírování. Dále poskytuje pomoc při vyhledávání v katalozích, přístup k českým i zahraničním e-knihám a dalším elektronickým informačním zdrojům a nabízí konzultace k psaní diplomových prací.

Registrace

Při registraci a její obnově (přeregistraci) dokládají:

  • občané České republiky platný občanský průkaz
  • občané států Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti
  • cizinci z jiných zemí cestovní pas a platné povolení k pobytu
  • osoby mladší 15 let přihlášku s bydlištěm zákonného zástupce, který předloží občanský průkaz a přihlášku podepíše
  • právnické osoby doklad o existenci
  • zdravotně znevýhodněné osoby potvrzení lékaře
  • občané registrovaní na Úřadu práce potvrzení úřadu
  • občané v hmotné nouzi příslušné potvrzení.

Podmínkou registrace je poskytnutí základních osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem vedení evidence uživatelů, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla zajištěna ochrana knihovního fondu. Osobní údaje registrovaných uživatelů se likvidují v případě, že uživatel neprodloužil registraci (nezaplatil registrační poplatek) a zároveň nemá vůči MSVK žádné závazky, nejpozději do jednoho roku po skončení platné registrace (s výjimkou uživatelů služby Díla nedostupná na trhu, u nichž jsou údaje uchovávány po dobu 3 let).

Online registrace je možná, pokud má žadatel aktivovanou bankovní identitu a je starší 18 let. Po úspěšném digitálním ověření totožnosti a zaplacení registračního poplatku online platební kartou je čtenářské konto aktivováno a uživatel může využívat všech služeb knihovny.

Předregistrace probíhá prostřednictvím formuláře na webových stránkách knihovny. V tomto případě čtenáři svou totožnost dokládají při první osobní návštěvě MSVK. Výhodou je možnost předem objednat vybrané dokumenty.

Čtenářský průkaz

Čtenářský průkaz je doklad pro styk uživatele s MSVK. Je vydán na základě písemné přihlášky a zaplacení registračního poplatku. Akceptována je rovněž čipová karta (např. ISIC). Průkaz je nepřenosný, za jeho zneužití ručí uživatel, který má povinnost bezodkladně nahlásit jeho ztrátu či odcizení.

Půjčování a vracení

Výpůjčky mohou být prezenční nebo absenční, vypůjčené dokumenty lze rezervovat. Výpůjčka se eviduje po předložení čtenářského průkazu u výpůjčních pultů. Uživatel je povinen si před půjčením dokument prohlédnout a případné poškození ohlásit knihovníkovi. Dokument, který knihovna nevlastní, je možné vypůjčit v jiné knihovně prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS).

Výpůjční lhůty

Absenční výpůjčky jsou umožněny pouze registrovaným uživatelům knihovny.

Výpůjční lhůty jsou určeny podle druhu dokumentu:

noviny a časopisy, normy, CD 7 kalendářních dnů
e-knihy (Palmknihy, Flexibooks) 31 kalendářních dnů
deskové hry 14 kalendářních dnů
knihy 30 kalendářních dnů
ostatní dokumenty  30 kalendářních dnů

Počet současně vypůjčených dokumentů je omezen pro fyzickou osobu na 40, pro právnickou osobu na 60, z toho současně pouze 3 deskové hry a 14 e-knih (7 e-knih Palmknihy a 7 e-knih Flexibooks). Pro půjčování je možno využít i zásilkovou službu, která je zpoplatněna. Výpůjční lhůtu lze prodloužit (osobně, telefonicky, online), pokud není dokument rezervován. Výpůjční lhůta může být prodloužena maximálně jedenáctkrát, v případě deskových her pouze jedenkrát. Při pozdním vrácení vypůjčených dokumentů je uživatel povinen zaplatit smluvní pokutu (viz Ceník).

Náhrada ztrát a škod

V případě ztráty, zničení nebo poškození je uživatel povinen nahradit škodu dokumentem stejného titulu. Nepodaří-li se uživateli dokument nahradit stejným titulem, je povinen nahradit škodu v peněžní formě, a to formou paušálu (viz Ceník služeb). Je-li skutečná škoda zjevně vyšší než tato paušální částka, má MSVK právo žádat náhradu skutečné škody dle odborného odhadu knihovníka.

 

Přílohou knihovního řádu je Ceník služeb.

Všechny údaje o registrovaných uživatelích jsou sbírány a evidovány v souladu se zásadami Ochrany osobních údajů

Datum poslední aktualizace: 13.10.2023
Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě