Školní knihovny

Moderní forma školní knihovny - studijní a informační centrum školy (SIC) je školním zařízením integrovaným do výchovně-vzdělávacího programu školy, ve kterém se soustřeďují informační prameny a informační technologie do víceúčelové pracovny vedené odborným pracovníkem s knihovnickým a pedagogickým vzděláním. Plní funkci odborné učebny pro práci s primárními i sekundárními informačními prameny, kde žáci a studenti získávají zkušenosti s prací s klasickými i elektronickými dokumenty, informačně zabezpečuje celý výchovně-vzdělávací proces a plní funkci:

  • informační - zajišťuje informace pro učitele i žáky v souladu se vzdělávacím programem školy
  • studijní - vytváří tvůrčí prostředí k sebevzdělávání učitelů i žáků školy
  • výchovnou (kulturně socializační) - podporuje individuální růst osobnosti studenta, přispívá k dotváření mravní a estetické stránky jeho osobnosti, podporou zájmů o určitou oblast lidského vědění ovlivňuje jeho budoucí profesní orientaci i kulturně- společenské zájmy

Školní knihovny v Moravskoslezském kraji

Adresář knihoven v MSK obsahuje i odkazy na školní knihovny. V adresáři se dá filtrovat podle typu knihovny a obce ve které působí. Pro školní knihovny v kraji je 169 záznamů, pro školní knihovny jen v Ostravě je 49 záznamů, viz: https://www.msvk.cz/pro-knihovny/adresar-knihoven-v-kraji/

 

Metodické materiály pro školní knihovny

Záznamy webinářů a podcastů na téma školních knihoven

Možnosti vzdělávání pro školní knihovníky

Knihovnické minimum - plně e-learningový kurz, cílem je rozšíření dovedností pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání v oblasti základních knihovnických dovedností,  časová dotace: 84 vyučovacích hodin, plně e-learningový, frekvence konání: 2x ročně, pořadatel: MSVK, cena: zdarma           

Knihovník v přímých službách - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT, možnost ukončení kurzu zkouškou dle Národní soustavy kvalifikací, určen široké odborné veřejnosti jako doplnění chybějící kvalifikace, časová dotace: 120 vyučovacích hodin (z toho 72 distančně + 48 prezenčně v učebně MSVK v Ostravě), frekvence konání: 1x ročně, pořadatel: MSVK, cena: 1000 Kč  

Pedagogické minimum pro knihovníky – prezenční kurz podává ucelený přehled dovedností, které jsou nutné pro přípravu aktivit, které se v knihovnách zaměřují na dětské uživatele, časová dotace: 30 vyučovacích hodin (prezenčně), frekvence konání: 1x ročně (byl realizován na podzim 2022), pořadatel: MSVK, cena: zdarma     

Studium pro asistenty pedagoga – kurzy akreditované MŠMT, pořadatel: FAKTA s.r.o., 120hod (80 hodin studium + 40 hod praxe), cena:  8500,- /pořadatel: KVIC / 100 hodin / 20 dní /  9800,-. Cílem programu je získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga ve školách a školských zařízeních podle  zákona č. 563/2004 Sb. Absolventi získají vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v inkluzivním prostředí a osvojí si dovednosti pro práci s těmito žáky. Účastníci se seznámí se základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a komunikace.

Odkazy s nabídkou dalšího vzdělávání pro školní knihovníky:

Workshop Jak na spolupráci školních a veřejných knihoven - 29. 5. 2023 - Bc. Edita Vaníčková Makosová

MSVK v Ostravě:            https://www.msvk.cz/pro-knihovny/vzdelavani/

Celostátní akce:              https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/

E-learningové kurzy:       https://kurzy.knihovna.cz/

Studijní pomůcky pro knihovníky: https://studujte.nkp.cz/

Střediska podpory školním knihovnám:

Centrum pro školní knihovny: http://csk.npmk.cz/,kontakt: Bc. Edita Vaníčková Makosová, tel: 221966420, vanickova(zav)npmk.cz

Klub školních knihoven SKIP: https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-skolnich-knihoven

Čtenářské kluby a Centra kolegiální podpory: https://new.ctenarskekluby.cz/

Nákup didaktických pomůcek doporučujeme pro začátek čtenářské kostky a čtenářské sáčky (sada cca 600 – 700 Kč, více dodavatelů) https://www.infracek.cz/ctenarska-gramotnost

Kurz pro školní knihovníky

MSVK v roce 2021 realizovala 2 denní kurz pro pracovníky školních knihoven. Studijní materiály, prezentace a další podklady najdete volně přístupné, v sekci Pro knihovníky na Moodle Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. 

Datum poslední aktualizace: 27.05.2024
Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě