Ochrana osobních údajů

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1802/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava jako správce osobních údajů (dále jen "MSVK") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

MSVK zpracovává osobní údaje svých uživatelů, zákonných zástupců uživatelů, návštěvníků a dalších zájemců pro různé účely a na základě různých právních základů:

 1. Registrovaní uživatelé - právním základem zpracování je plnění smlouvy, účelem zpracování je poskytování služeb uživatelům, ochrana majetku a knihovního fondu MSVK, kontrola jakosti práce zaměstnanců MSVK, statistické hodnocení činnosti MSVK, evidence pohledávek a účetních operací, vyřizování žádostí uživatelů, informování o službách poskytovaných knihovnou. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 1 roku od ukončení smluvního vztahu (od konce registrace uživatele).
  Podrobné informace včetně rozsahu zpracovávaných údajů jsou uvedeny v příloze   Knihovního řádu – Ochrana osobních údajů v MSVK.
 2. Odběratelé Newsletteru MSVK a pozvánek na akce knihovny - právním základem zpracování je udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, účelem zpracování je zasílání Newsletteru MSVK a pozvánek na akce knihovny. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání uděleného souhlasu.
    Podrobné informace, včetně rozsahu zpracovávaných údajů.
 3. Účastníci vzdělávacích akcí pořádaných MSVK - právním základem zpracování je udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, účelem zpracování je příprava podkladů pro organizaci vzdělávacích kurzů, shromažďování dat o přihlášených osobách, zpracovávání prezenčních listin a vydávání osvědčení o absolvování kurzů.
 4. Zájemci, jimž MSVK poskytuje speciální služby na základě objednávky/smlouvy/přihlášky (např. zhotovení rešerší, členství v zájmových klubech) - právním základem zpracování i jeho účelem je plnění smlouvy. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro jednotlivá plnění.
 5. Kamerový systém - studovna MSVK je monitorována kamerovým systémem, tyto prostory jsou zřetelně označeny piktogramem. Vstupem do těchto prostor uživatel bere na vědomí, že jeho pobyt může být monitorován. Kamerový záznam je pořizován pouze za účelem zvýšení ochrany práv a svobod těch, kteří by mohli být dotčeni protiprávním jednáním druhých, a je uchováván 7 kalendářních dní. Právním základem zpracování je plnění úkolu ve veřejném zájmu. 

Osoby s přístupem k osobním údajům

K osobním údajům mají přístup pouze pověření zaměstnanci MSVK. Tito zaměstnanci byli řádně seznámeni s požadavky GDPR a jsou připraveni dostatečně chránit zpracovávané osobní údaje. 

Práva související s ochranou osobních údajů

 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • právo na přenositelnost - právo získat automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strojově čitelném formátu
 • právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů (být zapomenut)
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů) 

Kontakt pro záležitosti vztahující se k ochraně osobních údajů v MSVK

Žádosti a podněty týkající se ochrany osobních údajů vyřizuje referent pro ochranu osobních údajů - Mgr. Monika Oravová, po potřebném ověření totožnosti žadatele do jednoho měsíce od jejich doručení.

Datum poslední aktualizace: 13.10.2023
Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě