Legislativa, normy, doporučení

 

Zákony 

Knihovní zákon
Zákon ze dne 29. června 2001 č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

Koncepce 

Metodické pokyny a výklady Ministerstva kultury 

Mezinárodní norma pro výstavbu a rekonstrukce knihoven 

  • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydal český překlad technické zprávy (normy) ISO k výstavbě a rekonstrukci knihoven. Norma je dostupná k nahlédnutí také v MSVK.
  • Informační skládačka "Veřejná knihovna - srdce obce". Je určená nejen knihovníkům, ale také zřizovatelům/provozovatelům knihoven, případně dalším spolupracujícím osobám nebo institucím, které zajímají změny v pojetí knihovny. Materiál je souhrnem praktických rad a inspirativních nápadů, týkajících se otázek,  jak zrekonstruovat či zmodernizovat prostory knihovny tak, aby reflektovaly potřebu uživatelů i zaměstnanců veřejných knihoven. Posloužit může rovněž jako podpůrný materiál při komunikaci s architekty nebo designéry i při vyjednávání finanční podpory vaší knihovny a jejího dalšího rozvoje. Součástí brožury je také pracovní list, který obsahuje 4 okruhy otázek. Doporučujeme jej využít i v případě, že se na rekonstrukci či obnovu knihovny zatím nechystáte, ale uvažujete o tom. Publikace je dostupná on-line: https://mcvrk.mzk.cz/files/uploads/Bro%C5%BEura-verze%20pro%20WEB.pdf  

Dokumenty IFLA 

Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě