Knihovní fond

Při budování knihovního fondu zohledňujeme především naše cílové skupiny, ke kterým patří studenti, pedagogové a vědci. Najdete u nás proto populárně naučnou literaturu a odbornou literaturu z různých oborů (v tištěné i elektronické formě, v češtině i angličtině). Protože jsme veřejnou knihovnou, výběrově doplňujeme i beletrii a dětskou literaturu. Najdete u nás také zdroje relevantní pro podniky a firmy. 

V posledních letech rozvíjíme především elektronické zdroje:

Registrovaní uživatelé mají přístup do řady databází:

  • ScienceDirect - vědecká plnotextová databáze, přístupná online,
  • Encyclopaedia Britannica - nejrozsáhlejší obecná encyklopedie, přístupná online,
  • Artstor - repozitář obrazových materiálů, přístupná online,
  • PressReader - databáze novin a časopisů z celého světa, přístupná online,
  • Anopress - texty novinových i časopiseckých článků, přepisy rozhlasových a televizních relací, databáze přístupná online,
  • ASPI – právní informace a předpisy, databáze přístupná z PC ve studovně EIZ (elektronických informačních zdrojů),
  • ČSN online – texty českých technických norem, databáze přístupná z PC ve studovně EIZ,
  • Digitální knihovna MSK – digitalizované dokumenty vztahující se k Moravskoslezskému kraji, díla volně přístupná online, díla chráněná autorským zákonem přístupná z PC ve studovně EIZ,
  • DNNT – databáze děl nedostupných na trhu, přístupná online,
  • Retrospektivní regionální bibliografie – informace o Moravskoslezském kraji od nejstarší doby po současnost.

Najdete u nás všechny české noviny, časopisy a další periodicky vycházející tituly. Výběrově doplňujeme také zahraniční časopisy, především z medicínských oborů.

Rozsah fondu: 

 Druh dokumentu  Počet svazků 
 knihy 702 955
 kartografické dokumenty 7 104
 noviny, časopisy, periodické sborníky, výroční zprávy apod. 169 738
 hudebniny, noty 987
 audiovizuální dokumenty (videokazety, DVD) 678
 zvukové dokumenty (hudební CD, audioknihy) 20 321
 elektronické zdroje (fyzické nosiče) 3 991
 normy 81 493
 patenty 285 389
 deskové hry 614
 Celkem 1 273 270

(Počet dokumentů ve fondu MSVK k 1. 1. 2023)

Budujeme také speciální fond pro uživatele se zrakovým a sluchovým znevýhodněním, který obsahuje zvukové knihy, knihy v Braillově písmu, DVD s titulky pro neslyšící, speciální výuková CD apod. 

Knihovna systematicky buduje Digitální knihovnu MSK, kde shromažďuje regionální literaturu v elektronické podobě. Naše specializované pracoviště digitalizuje významné regionální knihy a časopisy zejména z 19. a počátku 20. století. 

Speciální pozornost věnujeme regionální literatuře. Základem jsou publikace doplňované povinným výtiskem (vydané na území kraje, které jsou vydavatelé povinni v 1 výtisku předat knihovně – tyto tituly půjčujeme pouze do studovny). Doplňujeme i knihy s regionální tematikou od vydavatelů mimo náš kraj, výběrově i ze zahraničí (německý či polský jazyk). Pokud chcete knihovně darovat publikace o našem regionu, kontaktujte dagmar.stanova@msvk.cz

Datum poslední aktualizace: 06.11.2023
Copyright © 2009 - 2023 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě