Národní plán obnovy 

Přehled vzdělávacích kurzů Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě na rok 2024. 
Název projektu: Rozvoj kompetencí pracovníků v kultuře II., reg. číslo projektu: 0317000003. Kurzy jsou realizovány za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.

Kurzy jsou určeny výhradně pro pracovníky knihoven a kulturních institucí. V případě naplnění kapacity kurzu je možné se registrovat jako náhradník - napiště prosím na kontaktní e-mail u vámi zvoleného kurzu.

Oblast manažerské a komunikační dovednosti

Komunikace napříč generacemi s prvky Age managementu

 • Délka kurzu: 16 hodin / 2 dny
 • Lektorka: Mgr. Ing. Soňa Plháková
 • Termín: 4. 4. - 5. 4. 2024
 • Místo konání: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Anotace: Základní manažerskou dovedností je umění komunikace se všemi věkovými skupinami zaměstnanců. Cílem tohoto praktického semináře bude aplikace age managementu a pochopení různé motivace zaměstnanců související s věkem (od 20 do 65 let). Seminář představí různé životní fáze zaměstnanců na pracovišti, jejich specifika a změny, které jednotlivé věkové kategorie poznamenávají. Jak vnímá informace nastupující generace YZ a čím se liší toto vnímání od generace BX? Proč může dojít ke komunikačním nedorozuměním a jak jim předcházet.   Lektorka Mgr. Ing. Soňa Plháková je personální poradce a psycholog. Vede více než 15 let vlastní personální a psychologickou praxi, 10 let pracovala pro nadnárodní energetickou korporaci. Ve své personální praxi se specializuje na oblast motivace a rozvoj zaměstnanců s ohledem na jejich věk, aplikaci age managementu v řízení firem i rozpočtových organizací.    

Kontaktní email: radka.krejci@msvk.cz 


Rétorická klouzačka

 • Délka kurzu: 6 hodin / 1 den
 • Lektorka: Vladimíra Hagenová
 • Termín konání: 31. 5. 2024
 • Místo konání: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Anotace: Cílem praktického workshopu je umět ovládat vlastní techniku řeči, zlepšit své komunikační schopnosti a dovednosti, posílit své prezentační dovednosti, umění improvizace atd. Obsahem kurzu je práce s hlasem, rozhýbání artikulačního ústrojí, umění správně dýchat při mluveném projevu, techniky odbourání stresu, udržení pozornosti posluchačů a práce s dechovou kapacitou. Kurz naučí základní pravidla správné mluvy, proč je dobré umět intonovat, používat důrazy, jak správně frázovat a na co dbát, abychom udrželi pozornost při svém projevu. Součástí workshopu jsou praktická cvičení a zvládání práce s prezentační technikou.    Vladimíra Hagenová je zkušenou lektorkou rétoriky. Je učitelkou rétoriky na Vyšší odborné škole Mediální tvorby. Má mnohaleté zkušenosti z privátní sféry na řídících pozicích, které uplatňuje ve svých kurzech.       

Kontaktní email: radka.krejci@msvk.cz   


Neučte blbě! aneb Lektorské dovednosti pro začátečníky

 • Délka kurzu: 6 hodin / 1 den
 • Lektor: PhDr. Tomáš Langer - www.tomaslanger.cz  
 • Termín konání: 3. 10. 2024
 • Místo konání: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě  

Anotace:

Seminář pro začínající lektory. Tématy budou: příprava lektora na výuku, evaluace a hodnocení ve vzdělávání, problémové situace ve vzdělávání dospělých, moderní metody vzdělávání, práce lektora se skupinou a odbourávání trémy z veřejného projevu.   PhDr. Tomáš Langer je lektorem a konzultantem firemního vzdělávání, lektorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole AMBIS, šéfredaktorem časopisu Firemní vzdělávání a expertem Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE.      

Kontaktní email: radka.krejci@msvk.cz 


Nakládání s autorskými díly galerií, muzeí, hvězdáren a knihoven

 • Délka kurzu: 6 hodin / 2 dny po 3 hodinách
 • Lektor: Mgr. Marie Šebelová - https://aksn.cz/
 • Termín: 4.4. + 11. 4. 2024
 • Místo konání: online

Anotace:
Dvoudenní webinář se zaměří na nakládání s autorskými díly. Dozvíme se, co je a co není autorské dílo.
Rozdíl mezi autorským a zaměstnaneckým dílem. Osobnostní autorská práva versus ochrana osobnosti,
majetková autorská práva. Jaké je užití autorského díla – licenční smlouva versus užití bez smlouvy,
volná díla. Zákonné licence – citace, knihovní licence, výstavní licence, díla na veřejném prostranství
(sochy, budovy a jiné artefakty).
Mgr. Marie Šebelová je advokátkou od roku 2003. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze, je členem ČAK. Po ukončení UK pracovala v Advokátní kanceláři Winter a spol. a od roku 2003
vede vlastní advokátní kancelář.

Kontaktní email: radka.krejci@msvk.cz 


Komunikace pro pracovníky v kultuře

 • Délka kurzu: 6 hodin / 1 den
 • Lektor: Kristýna Doležalová Pustková – http://www.happines.cz
 • Termín: 25. 9. 2024
 • Místo konání: Regionální knihovna Karviná
Anotace:
Komunikace je základním stavebním kamenem lidského života. Tento seminář je navržen tak, aby
pomohl prohloubit porozumění komunikace a hlouběji poznat sebe samého v kontextu této komplexní
dovednosti. Cílem semináře je, aby se účastníci stali efektivními komunikátory, kteří budou schopni
lépe porozumět sobě i druhým a budou tak moci vytvářet kvalitní vztahy s lidmi ve svém pracovním i
soukromém životě.

Kristýna Doležalová Pustková je lektorkou a manažerkou ve vzdělávací společnosti Happines. Má
dlouholeté zkušenosti se školeními v oblasti personalistiky, lektorské akademie, školení zaměřené na
budování týmu a jeho fungování, obchodní a prodejní dovednosti a mnoho kurzů v oblasti komunikace
se zákazníky.

Kontaktní email: radka.krejci@msvk.cz 


Mediálkové SEFTE

Anotace:
Mediálkové SEFTE je nadstavbový dvoudenní program pro místní aktéry se zájmem o pořádání
mediálně vzdělávacích akcí a dále pro ty, kteří by se chtěli stát lektory mediálního vzdělávání seniorů
a starších dospělých, postavený na dlouhodobě vyvíjené a v praxi ověřované metodice. Ve formě
praktického workshopu shrnuje metodickou přípravu, praktické lektorské dovednosti i nácvik
ověřovacích metod s přímou zpětnou vazbou lektorů. Prohlubuje znalosti v nové (zatím málo
probádané) oblasti, zlepšuje lektorské dovednosti k posilování kritického myšlení a mediální odolnosti
seniorů, učí vhodně reagovat na ty, kteří propadají konspiracím a dezinformacím nebo je sami šíří,
seznamuje s praktickými výukovými materiály. Absolvování workshopu poskytuje profesní výhodu pro
práci s cílovou skupinou seniorů a starších dospělých, jejíž potřeby se stávají stále relevantnější
s ohledem na demografické trendy.
 

Kontaktní email: studentcentrum@msvk.cz 


Lektorská akademie SEFTE

 • Délka kurzu: 48 hodin/ 9 dní (5 dní prezenčně + 4 dny online)
 • Lektor: Elpida, o.p.s. – https://centrum.elpida.cz/skoleni-lektoru
 • Termín: prezenčně: 15.5., 22.5., 29.5., 5.6., 19.6. online: 24.5., 31.5.
 • Místo konání: Ostrava

Anotace:
Lektorská akademie SEFTE seznamuje účastníky se základními principy i specifiky vzdělávání seniorů
a starších dospělých. Na základě přednášek, praktických cvičení, skupinové práce, náslechů a vlastní
praxe získají absolventi základní kompetence, znalosti a dovednosti nezbytné pro profesionální výkon
jako lektoři, učitelé, knihovníci, komunitní pracovníci, organizátoři volného času či pracovníci
poradenství se zaměřením na cílovou skupinu seniorů 60+. Kurz je rozdělen do na sebe navazujících
celodenních bloků o celkové délce 48 hodin, které vede tým odborných lektorů. Kurz je zakončen
zkouškou a vydáním certifikátu.
Elpida je nezisková vzdělávací a kulturní organizace, zaměřená na vzdělávání seniorů. Vytvořila
přenositelné vzdělávací moduly pro místní organizace (knihovny, kluby, redakce aj.) v oblasti
mediálního, digitálního a občanského vzdělávání seniorů a starších dospělých. Díky nové metodice
a proškoleným lektorům projekt následně skrze tyto místní organizace posílí důvěru seniorů v kvalitní
žurnalistiku a zvýší jejich mediální gramotnost a odolnost vůči manipulativnímu a dezinformačnímu
působení.

Kontaktní email: studentcentrum@msvk.cz 

Řízení projektů pro knihovny

 • Délka kurzu: 24 hodin / 4 dny po 6 hodinách
 • Lektor: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
 • Termín: 30.5.2024, 31.5.2024, 13.6.2024, 14.6.2024
 • Místo konání: Ostrava

Anotace:
Čtyřdenní workshop pro pracovnice a pracovníky knihoven představí účastníkům možnosti, přístupy
a postupy v řízení projektů v celé fázi jejich životního cyklu, tedy od počátečních úvah o námětu na
projekt a vyhodnocení jejich příležitosti a proveditelnosti, přes plánování a realizaci projektu po
závěrečnou postimplementační analýzu a využití nabytých znalostí a zkušeností v další práci.
Doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D. působí jako pedagožka projektového řízení a marketingu na Ateliéru
divadelní produkce a jevištní technologie JAMU v Brně. Věnuje se lektorování kurzů zaměřených na
fundraising a projektový management. Je hodnotitelkou výzkumných projektů Technologické agentury
ČR či programu NAKI Ministerstva kultury ČR. Aktuálně rovněž zastává funkci proděkanky pro vědu
a výzkum Divadelní fakulty JAMU.

Kontaktní email: studentcentrum@msvk.cz 


Komunikace v krizových a emočně zátěžových situacích

 • Délka kurzu: 6 hodin / 1 den
 • Lektor: PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.
 • Termín: 20. 6. 2024
 • Místo konání: Ostrava

Anotace:
Školení bude zaměřeno na obě roviny úspěšného zvládnutí náročných situací – porozumění emocím
i efektivní komunikaci. Formou workshopu bude také vycházet i z konkrétních zkušeností účastníků.
Účastníci si vyzkouší aplikovat jednotlivé komunikační techniky na jimi zadané obtížné situace – např.
jak podat negativní zpětnou vazbu, aby se druhý nerozčílil; jak odmítnout a být přitom vstřícný; jak
reagovat na útočné výroky či kritiku nebo jak se nenechat vtáhnout do manipulativních her.
PhDr. Milada Záborcová, Ph.D. působí jako konzultantka a lektorka komunikačních dovedností. Ve
svých kurzech a workshopech se zaměřuje zejména na problematiku mezigenerační spolupráce
a pozitivního zohlednění věku, podporu a zlepšování mezilidských vztahů a krizovou komunikaci. Je
garantem i lektorkou vzdělávacího modulu SEFTE – Senior friendly teacher.

Kontaktní email: studentcentrum@msvk.cz 


Oblast digitální dovednosti

Sexy prezentace

 • Délka kurzu: 6 hodin / 1 den
 • Lektor: Jakub Tomoszek
 • Termín: 9. 4. 2024
 • Místo konání: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Anotace:
Praktický workshop pro kreativní pracovníky v kultuře, kde vám ukážeme, jak mocný nástroj je
promyšlená prezentace. Ukážeme vám tipy a triky, jak ovládnout nástroj k tvorbě prezentací a společně
odhalíme tajemství úspěšné prezentace, kterou budou všichni milovat. Workshop je velmi interaktivní
a je vyžadována maximální aktivita účastníků.
Jakub Tomoszek je všestranný konzultant a lektor s 15letou praxí a velkým know-how v tvorbě
prezentací. Více než 20.000 vytvořených slidů je zárukou kvality a dokonalosti v každém detailu. Jeho
nadšení a kreativita jsou nakažlivé a své mnoholeté zkušeností předává zábavnou formou svým
klientům. Je mistr v tvorbě vlastních projektů i zakázkové korporátní prezentace.

Kontaktní email: radka.krejci@msvk.cz 


Rešeršní metody v databázích odborných informací

 • Délka kurzu: 4 hodiny / 1 den
 • Lektor: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
 • Termín: bude upřesněno
 • Místo konání: Ostrava

Anotace:
Praktický seminář seznamuje se základními aspekty práce s informacemi. Zaměřuje se na výběr
vhodných informačních zdrojů pro daný obor, základy práce s informačními databázemi a tvorbu
rešerší. Praktická část kurzu je zaměřena na získání dovedností vyhledávání v informačních databázích.
Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. je vysokoškolský pedagog a informační specialista. Je předním
představitelem české informační vědy a uznávaným odborníkem tohoto oboru především v oblasti
elektronických informační zdrojů, informační podpory vědy a výzkumu a rešeršních strategií. Jeho
vedlejším odborným zájmem jsou metody rychlého čtení, metody osobní práce s informacemi
a informační metody competitive intelligence.

Kontaktní email: radka.krejci@msvk.cz  


Dark Web: Hlubší pohled do skryté části internetu

 • Délka kurzu: 6 hodin / 1 den
 • Lektor: PhDr. Jan Černý, Ph.D.
 • Termín: 20. 5. 2024
 • Místo konání: Ostrava

Anotace:
Školení poskytne účastníkům důkladný přehled o fungování dark webu. Naučí se, jak se chránit před
hrozbami spojenými s anonymními sítěmi. Porozumí právním aspektům navigace na dark webu
a budou schopni identifikovat a předcházet potenciálním kybernetickým hrozbám.
PhDr. Jan Černý, Ph.D. přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, konkrétně na Katedře
informačních technologií. Specializuje se na metody Competitive Intelligence, Technology Intelligence
a Open Source Intelligence. Pomáhá firmám využít širokou škálu informačních zdrojů pro optimální
a kontinuální monitoring konkurenčního prostředí. Také pomáhá s průzkumem stavu techniky
v patentových databázích a nepatentové literatury, prověřuje ochranné známky a řeší další informační
problémy spojené s duševním vlastnictvím.

Kontaktní email: studentcentrum@msvk.cz 


Patenty, ochranné známky a informační zdroje

 • Délka kurzu: 6 hodin / 1 den
 • Lektor: PhDr. Jan Černý, Ph.D.
 • Termín: 21. 5. 2024
 • Místo konání: Ostrava

Anotace:
Školení poskytne účastníkům komplexní přehled o patentech, ochranných známkách, jejich významu,
procesu registrace a ochrany a také o dostupných informačních zdrojích pro vyhledávání
a monitorování těchto práv duševního vlastnictví. PhDr. Jan Černý, Ph.D. přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, konkrétně na Katedře
informačních technologií. Specializuje se na metody Competitive Intelligence, Technology Intelligence
a Open Source Intelligence. Pomáhá firmám využít širokou škálu informačních zdrojů pro optimální
a kontinuální monitoring konkurenčního prostředí. Také pomáhá s průzkumem stavu techniky
v patentových databázích a nepatentové literatury, prověřuje ochranné známky a řeší další informační
problémy spojené s duševním vlastnictvím.

Kontaktní email: studentcentrum@msvk.cz 


Digitální lektor

 • Délka kurzu: 6 hodin / 1 den
 • Lektor: PhDr. Tomáš Langer – www.tomaslanger.cz
 • Termín: 13. 9. 2024
 • Místo konání: Městská knihovna Frýdek-Místek

Anotace:
Praktický workshop pro všechny lektory, kteří při své práci používají digitální technologie. Na
workshopu se seznámíme s aplikacemi pro online i offline výuku a dozvíme se, jak s nimi efektivně
pracovat. Využití moderních prezentací při výuce. Tipy a triky, jak si vytvořit své vlastní kvalitní
handouty, infografiky a další materiály.
PhDr. Tomáš Langer je lektorem a konzultantem firemního vzdělávání, lektorem na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy a Vysoké škole AMBIS, šéfredaktorem časopisu Firemní vzdělávání a expertem
Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE.

Kontaktní email: radka.krejci@msvk.cz  

Oblast finanční gramotnost

Finanční gramotnost

 • Délka kurzu: 6 hodin/1 den
 • Lektor: Ing. Lucyna Bystroň
 • Termín: 29. 5. 2024
 • Místo konání: Regionální knihovna Karviná

Anotace:
Kurz je zaměřen na obecnou znalost finanční gramotnosti jako prevence proti finančním podvodům.
Zaměří se na základy finančního rozpočtu a jeho pravidla, probere instituce na finančním trhu, finanční
produkty a jejich účel a přínos a orientaci v úvěrových produktech.
Ing. Lucyna Bystroň je lektor s dlouholetou zkušeností. Přednáší v rámci odborných přednášek, školení
či workshopů na odborná témata, zejména z oblasti osobního rozvoje, soft i hard skills pro manažery.
Pro laickou veřejnost přednáší pro neziskové společnosti, soukromé osoby tematické přednášky
z oblasti finanční gramotnosti nebo osobního rozvoje.

Kontaktní email: radka.krejci@msvk.cz 


Kurz negrantového fundraisingu

 • Délka kurzu: 6 hodin/1 den
 • Lektor: Martin Hudeček – https://culturematters.cz/
 • Termín: 14. 5. 2024
 • Místo konání: Ostrava

Anotace:
Kurz představí, kde a jak získávat kontakty na potenciální dárce a sponzory, jak oslovit individuální
dárce či jak formulovat dopis potenciálnímu dárci. Dále se účastníci naučí, jak oslovovat firemní dárce,
kde je hledat a jaká jsou jejich specifika oproti individuálním dárcům nebo jak o dárce dobře pečovat
a udržovat databázi kontaktů aktivní. Dozvědí se také, jaké jsou největší chyby v českém fundraisingu,
zejména v odvětví KKO, a seznámí se s příklady z praxe.
Martin Hudeček působí jako Asset Manager ve společnosti RSJ Investments a dále také jako kouč,
pedagog na DAMU, investor a poradce v oblasti fundraisingu.

Kontaktní email: studentcentrum@msvk.cz 


Herna finanční gramotnosti pro dospělé

 • Délka kurzu: 4 hodiny/1 den – budeme pořádat 2 běhy kurzu – celkem 8 hodin/2 dny
 • Lektoři: lektoři z Městské knihovny Havířov
 • Termíny: 5. 6. 2024 nebo 12. 6. 2024
 • Místo konání: Městská knihovna Havířov

Anotace:
Praktický workshop pro knihovníky a pracovníky kulturního sektoru, kteří se naučí na příkladu dobré
praxe MěK Havířov vést kurzy finanční gramotnosti pro různé cílové skupiny uživatelů. Na workshopu
se bude používat desková hra Finanční svoboda, která věrně simuluje hospodaření s penězi v rodinách.
Na workshopu bude probrána i finanční gramotnost obecně.
Lektoři jsou pracovníci Městské knihovny Havířov, kteří realizují pro žáky 2. stupně ZŠ workshop Herna
finanční gramotnosti. Jedná se o projektová dopoledne, kdy se žáci prostřednictvím deskové hry
Finanční svoboda starají o peníze fiktivní české rodiny. Hra věrně simuluje realitu hospodaření s penězi
v rodinách. Zábavnou formou si zvýší finanční a ekonomickou gramotnost pro osobní život. Třídy
program navštěvují i opakovaně, přičemž absolvují jiný scénář hry. Hernu vedou 3 knihovnice
a 1 knihovník, kteří absolvovali dvoudenní školení pod vedením lektora finanční gramotnosti. V roce
2022 uskutečnili 26 heren pro 486 žáků 6.–9. tříd ZŠ

Kontaktní email: radka.krejci@msvk.cz 

Datum poslední aktualizace: 17.06.2024
Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě