Historie knihovny  

Knihovna byla založena počátkem roku 1951 jako Státní studijní knihovna. Od roku 1954 nesla název Státní vědecká knihovna v Ostravě. Ve svých počátcích se knihovna zaměřila na hornictví, hutnictví a polonika, již od šedesátých let 20. století se však její fond rozrůstal o knihy z dalších technických oborů, literaturu firemní a podnikovou, publikace lékařské i společenskovědní. Získání práva povinného výtisku v roce 1964 určilo všeobecný odborný profil knihovny. 

 

Studovna časopisů a poradna v roce 1956

Knihovna postupně rozvíjela poradenské a bibliografické služby, propagačně se soustředila nejen na vysokoškoláky, ale také na studenty středních škol. Výsledkem spolupráce s lékařskými knihovnami byla od roku 1962 unikátní hvězdicovitá cirkulace odborných lékařských časopisů; postupně takto obíhala i technická periodika a firemní literatura. Po celou dobu své existence knihovna organizuje a spoluutváří vzdělávání knihovníků, spolupracuje s knihovnami regionu a koordinuje jejich činnost. Během osmdesátých a devadesátých let se knihovna úspěšně vypořádala s výzvou automatizovat své služby.

1970's 

Knihovna v 70. letech

Od roku 2001 je knihovna příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje a funguje pod názvem Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Kromě zákonem nařízených funkcí knihovna pečuje o regionální písemné dědictví, např. budováním Digitální knihovny Moravskoslezského kraje nebo webového portálu věnovanému osobnosti a dílu Vojtěcha Martínka. Vlastní péčí knihovna vydává regionální e-knihy a audioknihy. Navzdory změnám v doplňování knihovního fondu knihovna usiluje o zachování svého všeobecného zaměření. Společensky významné je zapojení knihovny do projektů zaměřených na handicapované občany – fond se rozrůstá o audioknihy, knihy pro nevidomé, filmy s titulky apod.

 

Půjčovna po rekonstrukci v roce 2019 (na fotce vlevo reliéf Lumíra Čmerdy)

Knihovna je zapojena do řady vzdělávacích a kulturních akcí města i regionu. Věnuje se zájmovému vzdělávání a popularizaci vědy. Důležité jsou konzultační a vzdělávací aktivity knihovny pro studenty a pedagogy středních a vysokých škol.

Při příležitosti 70. výročí knihovny jsme vydali publikaci 70 let vědecké knihovny v Ostravě, kde se o historii knihovny dozvíte mnohem více:   Publikace: 70 let vědecké knihovny v Ostravě 

Datum poslední aktualizace: 14.09.2021
Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě