Studijní texty

Studijní texty pro kurzy profesní kvalifikace knihovník dle Národní soustavy kvalifikací.

Studijní texty pro kurzy profesní kvalifikace knihovník (vysokoškolská úroveň č. 7) 

Zajištění specializovaných akvizičních činností

Strategické plánování v oblasti akvizice

Formální a obsahová analýza odborného cizojazyčného textu

Vyhledávání bibliografických a faktografických informací

Vzdělávání pracovníků knihoven

Vzdělávání pracovníků knihoven pro děti

Strategické plánování v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systémů

Navrhování, strukturování a vytváření bibliografických a faktografických databází

Tvorba tezaurů a souborů národních autorit

Zpracování (včetně analytického) historických fondů v knihovnictví

Vytváření specializovaných souborných katalogů (rukopisů, prvotisků, vzácných tisků, speciálních dokumentů)

Zpracování metodik katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy

Koncipování revizí a posuzování knihovních fondů v rámci instituce

Vytváření koncepcí komplexní péče o knihovní fondy

Komplexní správa a organizace knihovního fondu

Vytváření koncepce obsahu a systému stavění, správa a organizace specializovaných (dílčích) knihovních fondů a studoven v knihovnách

Práce s elektronickými informačními zdroji a nástroji

Správa, ochrana a zpřístupňování digitálních dokumentů v knihovně

Orientace ve standardech digitalizace

Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách s celostátní nebo oborovou působností

Poskytování mezinárodních meziknihovních služeb v knihovnách určených knihovním zákonem

Příprava cyklů systematického vzdělávání v oblasti knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách

Příprava cyklů systematického vzdělávání v oblasti knihovnicko-bibliografické a informační gramotnosti v knihovnách pro děti

Sledování a kontrola vývoje spokojenosti zákazníků knihoven

Využívání statistických metod a nástrojů ve strategickém řízení knihovny

Prezentace činnosti systému knihoven a komunikace se zřizovateli, provozovateli a potenciálními partnery knihoven

Rozvoj automatizovaného knihovního systému

Poskytování automatizovaných knihovnických a informačních služeb

Studijní texty pro kurzy profesní kvalifikace knihovník (vysokoškolská úroveň č. 6) 

Akviziční činnosti v knihovnách

Formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení

Odborná komunikace (včetně cizojazyčné) se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách

Organizace revize knihovního fondu

Orientace v aktuálně vydávaných titulech

Orientace na knižním trhu a v produkci ostatních informačních zdrojů

Orientace ve specializovaných elektronických informačních zdrojích

Ovládání automatizovaného knihovního systému

Poskytování bibliografických a rešeršních služeb ze specializovaných zdrojů v knihovnách

Poskytování meziknihovních a dodávacích služeb v knihovnách

Preventivní péče o knihovní fondy

Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním nebo specializovaným fondem s regionální působností (aktualizováno 2022)

Správa a organizace fondů

Vyhledávání bibliografických a faktografických informací ze specializovaných zdrojů a jejich ověřování

Vytváření bibliografických a faktografických databází

Vytváření koncepce obsahu a systému stavění, správa a organizace specializovaných (dílčích) knihovních fondů a studoven v knihovnách (aktualizováno 2022)

Zpracování koncepcí, plánů a programů v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systém

Zpracování věcného katalogizačního záznamu cizojazyčného dokumentu dle platných standardů

Zpracování jmenného katalogizačního záznamu cizojazyčného dokumentu dle platných standardů

Zpracování katalogizačních záznamů na analytické úrovni dle platných standardů

Příprava a zajištění vzdělávacích aktivit pro pracovníky knihoven

Zpracování statistických ukazatelů výkonů knihoven včetně kontroly, analýzy a komparace dat

Příprava projektů a žádostí o dotace do národních programů podpory veřejných knihovnických a informačních služeb (aktualizováno 2022)

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven (aktualizováno 2022)

Zpracování koncepce a systému aktivit k podpoře dětského čtenářství v knihovně

Zpracování koncepce a systému informační výchovy dětí a mládeže v knihovně

Správa automatizovaného knihovního systému

Koncipování obsahu digitální knihovny

Organizace digitálního zpracování dokumentů

Vytváření databází digitálních dat

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím Mgr. Radku Krejčí, e-mail: radka.krejci@msvk.cz

Studijní texty (středoškolská úroveň)   

Učební texty pro středoškolskou úroveň profese knihovník pro vás připravila Moravská zemská knihovna v Brně.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím Mgr. Jana Lidmilu, lidmila@mzk.cz

 

Studijní texty Knihovník v knihovně pro děti (středoškolská úroveň)

Studijní materiály pro středoškolskou úroveň profese Knihovník v knihovně pro děti pro vás připravila Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím Mgr. Gabrielu Obstovou, obstova@kjm.cz

 

loga

Projekty jsou realizovány za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven (VISK 1).

Datum poslední aktualizace: 20.11.2023
Copyright © 2009 - 2024 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě